REGULAMIN
korzystania ze sklepu internetowego
WWW. SKLEP.EBSERWIS.PL

Sklep internetowy www.sklep.ebserwis.pl jest prowadzony przez firmę EB-Serwis Sp. z o.o., ul. Chorzowska 108, 40-101 Katowice, o kapitale zakładowym w wysokości 75.000,00 zł, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach pod numerem KRS: 0000371924, o numerze NIP: 6342766464, o numerze identyfikacyjnym REGON: 241766623,– zwaną dalej „Sprzedawcą”.

Zawarte w regulaminie określenia oznaczają:

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Towar – produkt, który można nabyć albo który został nabyty za pośrednictwem strony internetowej www. sklep.ebserwis.pl.

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklep.ebserwis.pl

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Pkt. 1 – Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin obejmuje korzystanie ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.sklep.ebserwis.pl, w tym: tworzenie konta, procedurę zakupu, płatność, realizację zamówienia, dostawę, procedurę składania i rozpatrywania reklamacji, procedurę związaną ze zwrotem towaru i odstąpieniem od umowy oraz kontakt ze Sprzedawcą.

Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz. u. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Ceny produktów zamieszczonych na stronie internetowej www.sklep.ebserwis.pl podane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT i nie obejmują kosztów dostawy.

Dane dotyczące produktów, zamieszczone na stronie www.sklep.ebserwis.pl, mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

Sklep www. sklep.ebserwis.pl oferuje towary nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

Na kupującym spoczywa zakaz wprowadzania treści o charakterze bezprawnym do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy.

Pkt. 2 – Utworzenie konta

Celem założenia konta należy wejść na stronę www.sklep.ebserwis.pl oraz:

a) Kliknąć przycisk „moje konto” w górnym pasku sklepu.

b) Uzupełnić wymagane pola Formularza rejestracji

c) Potwierdzić przyciskiem „zarejestruj się”.

Pkt. 3 – Zamówienia i płatność

Aby złożyć zamówienie poprzez stronę internetową www.sklep.ebserwis.pl, należy:

a) Wybrać odpowiednią kategorię w górnym pasku strony.

b) Wejść na stronę wybranego Towaru.

c) Określić ilość oraz (w przypadku niektórych Towarów) wyposażenie opcjonalne.

d) Kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”.

e) Po dodaniu wybranych Towarów, kliknąć przycisk „Zamówienie” lub „Zobacz koszyk” w celu edycji koszyka.

f) Uzupełnić dane adresowe oraz zaakceptować niniejszy regulamin zaznaczając pole „akceptuję regulamin”.

g) Potwierdzić zamówienie przyciskiem „kupuję i płacę”.

h) Zapoznać się z podsumowaniem zamówienia.

Zamówienie należy opłacić w terminie 14 dni od jego złożenia poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy o numerze 82 1020 2313 0000 3302 0383 6558, EB-Serwis Sp. z o.o., ul. Chorzowska 108, 40-101 Katowice. W tytule przelewu należy podać nr zamówienia.

W przypadku braku zapłaty w podanym powyżej terminie, zamówienie zostanie anulowane.

Pkt. 4 – Dostawa, koszty przesyłki

Doręczenie zamówienia odbywa się przesyłką kurierską, realizowaną przez firmę DPD, Raben lub DB Schenker o koszcie podanym w podsumowaniu zamówienia.

Produkt, który ma zostać doręczony przesyłką kurierska, zostanie odpowiednio zabezpieczony.

Po opłaceniu zamówienia, przesyłka zostanie wysłana niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni roboczych.

Dostawa produktu dobywa się wyłącznie na terenie Polski.

Dniem opłacenia zamówienia jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Jako dowód zakupu wysłana zostanie faktura na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

Pkt.5 – Reklamacje, rękojmia i gwarancja

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

Termin na wniesienie reklamacji wynosi dwa lata od objęcia w posiadanie rzeczy sprzedanej przez kupującego.

Wniesienie reklamacji może nastąpić telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Jeżeli towar sprzedany ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

– chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Konsument może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać:

– wymiany rzeczy na wolną od wad albo

– usunięcia wady.

Sprzedawca zobowiązuje się wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres wskazany przez Sprzedawcę.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji (żądania wymiany rzeczy lub usunięcia wady) nie później niż w terminie 14 dni, pod rygorem uznania przez Sprzedawcę reklamacji za zasadną.

Produkty dostępne poprzez stronę www.sklep.ebserwis.pl są objęte gwarancją producenta.

Kupujący posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, takich jak mediacja czy arbitraż. Informacje na temat procedury związanej z korzystaniem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php Procedura składania wniosku, celem wniesienia sprawy do sądu konsumenckiego, wraz z wzorem wniosku, znajduje się na stronie www.spsk.wiih.org.pl

Konsument posiada również możliwość zwrócenia się do miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, których lista wraz z danymi kontaktowymi znajduje się pod adresem: www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php, albo do organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona praw konsumentów, takich jak Federacja Konsumentów (www.federacja-konsumentów.org.pl).

Pkt. 6 – Zwrot zamówienia, odstąpienie od umowy

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z następującymi wyjątkami:

a) Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

b) Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia nabytej rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, a także który znajduje się pod adresem: (link). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, włącznie z kosztami wysyłki rzeczy do konsumenta, z wyjątkami ujętymi w pkt. 6 ust. 1 pkt. a i b regulaminu.

Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrotu zakupionego towaru należy dokonać na adres wskazany przez Sprzedającego.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącą wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Pkt. 7 – Dane osobowe

Sprzedawca przetwarza następujące dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi: imię, nazwisko, adres, adres elektroniczny.

Użytkownik strony www.sklep.ebserwis.pl ma w każdej chwili prawo do zapoznania się z jego danymi osobowymi przetwarzanymi przez Sprzedawcę, a także prawo do ich poprawy, uzupełnienia oraz usunięcia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Celem wykonania uprawnień wynikających z pkt. 8 ust. 2 regulaminu, należy skontaktować się ze Sprzedawcą w sposób opisany w pkt. 8 ust. 1 regulaminu.

Pkt. 8 – Kontakt

Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod numerem telefonu 606 953 815 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem grzegorz.dawidowicz@ebserwis.pl.

Opłata za połączenie z numerem 606 953 815 nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Kupujący.

Pkt. 9 – Postanowienia końcowe

Dla umowy zawartej za pośrednictwem witryny www.sklep.ebserwis.pl właściwe jest prawo polskie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności:

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.)

ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.)